Publikacje

Artykuły i publikacje

Biznes

Poprawa płynności finansowej

Poprawa płynności finansowej

Płynność to zdolność firmy do finansowania bieżących zobowiązań. Płynność firmy wynika z jej dochodów: jest gromadzona jako saldo środków pieniężnych i wykorzystywana przez firmę do płatności. Jeśli wpływy są znacznie większe niż płatności i wydawałoby się, że płynność przedsiębiorstwa jest wysoka, w rzeczywistości jest to wskaźnik nieefektywnego zarządzania gotówką dla przedsiębiorstwa, ponieważ salda gotówkowe stopniowo rosną.

Koszty pozyskania pieniędzy

W tej sytuacji firma musi zrozumieć, że albo przyciąga dużo pieniędzy, albo jej koszty są nieracjonalnie niskie. Organizacja musi zdecydować, gdzie może wykorzystać posiadane fundusze. Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie ich z zyskiem dla firmy, inwestorzy mogą wkrótce wycofać nadwyżki środków. Sytuacja, do której dąży każda firma, jest wtedy, gdy wpływy i płatności są w przybliżeniu takie same lub wpływy są nieco większe niż płatności. Wówczas salda gotówkowe firmy w długim okresie – na przykład lat, oscylują średnio wokół jednej kwoty, są w przybliżeniu stabilne lub nieznacznie wzrastają. Warto zauważyć, że nie ma ostrych wahań, z wyjątkiem sytuacji, w których biznes ma charakter sezonowy. W przypadku konieczności egzekucji, warto poprosić o pomoc komornika. Rejon działania opisano tutaj http://komornikbobek.pl/obszar-dzialania-2/.

Wtedy mogą wystąpić wahania, ale mimo to w ramach roku płatności salda gotówkowe firmy utrzymują się na średnim poziomie. Dzięki temu firma stale się rozwija. I ostatnia sytuacja to sytuacja kryzysu finansowego, kiedy wpływy firmy są znacznie mniejsze niż jej płatności, a salda gotówkowe są wypłukiwane, aż salda na rachunkach rozliczeniowych, salda gotówkowe i inne wysoce płynne aktywa zbliżą się do 0. Oczywiście po że firma czeka na niemożność wywiązania się ze swoich zobowiązań i ostatecznie doprowadzi to do bankructwa. Spółka powinna wystrzegać się tej sytuacji, ponieważ jest to sytuacja kryzysu płynności.

Unikaj problemów z płynnością

Jeśli to możliwe, firma musi go wcześniej zidentyfikować i starać się go unikać. Aby zrozumieć, jak tego uniknąć, zastanów się, jak określa się płynność przedsiębiorstwa. Cała działalność firmy składa się z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Działalność operacyjna zwykłej spółki związana jest ze sprzedażą jej produktów lub usług, a także z płaceniem jej dostawcom i personelowi oraz innymi podobnymi płatnościami związanymi w szczególności z otrzymywaniem dochodu podstawowego.

Działalność finansowa wiąże się z pozyskiwaniem środków finansowych, takich jak pożyczki, a także ich spłatą lub pożyczkami, ich otrzymaniem i zwrotem. Działalność inwestycyjna wiąże się z pozyskiwaniem środków finansowych od inwestorów, od właścicieli firmy, a także sprzedażą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych organizacji. Jest więc dość oczywiste, że dla zwykłej firmy, która nie jest firmą z sektora niefinansowego i firmy nieinwestycyjnej, głównym elementem wpływającym na płynność przedsiębiorstwa i zwiększającym jego poziom jest działalność operacyjna.

 

To właśnie w nim spółka powinna szukać źródeł poprawy sytuacji płynnościowej, gdyż zawiera rezerwy wewnętrzne. To znaczy, to tam przedsiębiorstwo powinno szukać źródeł zwiększania przychodów i ograniczania wydatków, jeśli sytuacja płynnościowa przedsiębiorstwa jest trudna. Zajmując się działalnością finansową firma prawie zawsze może zaciągnąć pożyczkę, a w wielu sytuacjach jest to naprawdę panaceum, poruszono ten temat na stronie http://zaklad.usermd.net/. Ale tym mniej, pozyskiwanie pożyczonych środków zwykle zajmuje dużo czasu, zwłaszcza jeśli stosuje się zabezpieczenie. Jednak pozyskanie pożyczki nie może odbywać się w sposób ciągły, ponieważ przedsiębiorstwo nie może stale finansować swojej działalności operacyjnej wyłącznie kosztem działalności finansowej.

 

Oczywiście to źródło nie powinno przynosić firmie maksymalnych środków, a jedynie służyć wspieraniu jej płynności i umożliwiać firmie przesyłanie gotówki do przepływu operacyjnego, który zwróci się do niego w znacznych ilościach i w konsekwencji doprowadzi do terminowa spłata zobowiązań finansowych firmy, Działalność inwestycyjna może służyć jako główne źródło płynności dla nowopowstałych firm. Owszem, inwestorzy udzielają pomocy firmom, które dopiero pojawiły się na rynku, inwestując w nie, niemniej jednak w tej sytuacji trzeba pamiętać, że ta pomoc nie może być ciągła. Zwykle są to jednorazowe zastrzyki, na które nie można liczyć cały czas, a w razie kryzysu firma raczej nie będzie mogła liczyć na dochody z działalności inwestycyjnej.

Nie będzie w stanie szybko sprzedać środka trwałego ani wartości niematerialnej, dlatego firma powinna przede wszystkim kontrolować swoją działalność operacyjną. Istnieje standardowy cykl, który upraszcza ten proces: planowanie, zarządzanie operacyjne oraz analiza i raportowanie. Na początkowym etapie planowania powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy organizacji. Na przykład usługi komercyjne, które planują przychody i wpływy gotówkowe, a także odpowiedzialne usługi – centra kosztów, które pomogą zaplanować wydatki. Po utworzeniu budżetu przepływów pieniężnych należy przejść do etapu zarządzania operacyjnego, którego funkcjonowanie w dużej mierze zależy od działalności służb finansowych.

Otrzymując żądania od odpowiedzialnych służb o zapłatę, odpowiednio decydują, czy je spełnić, czy nie. Na tym etapie zarządza się dostępną płynnością: to znaczy rozważa się, który wniosek wykonać, a który nie, jakie środki firma musi tymczasowo swobodnie zdeponować i otrzymać pieniądze, lub kiedy trzeba zwrócić się do inwestorów z wniosek o dodatkowe finansowanie. Wszystko to jest operacyjne, bieżące zarządzanie.

Udostępnij

O autorze